blog*spot
get rid of this ad | advertise here
Doa for Today
Doa of Today

Thursday, July 28, 2005
Solution

Bismillah irRahman irRaheem

In Name of Allah the Most Gracious, the Most Merciful

Allahumma faathiras samawaati wal ardhi 'aalimal ghaybi wasy syahaadati anta
tahkuma bayna 'ibaadika fii maa kaanuu fiihi yakhtalifuuna

Ya Allah Pencipta langit dan bumi , yang mengetahui yang ghaib dan yang
nyata , engkau-lah Yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang
mereka perselisihkan (QS Az Zumar : 46)


upay at 3:20 AM

+++++

|

Tuesday, April 05, 2005

Allahummaj'al khayra 'umrii aakhirahu wa khayra 'amalii
khawaatiimahu wa khayra attamii yawma liqaa'ika

Ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku pada ujungnya
dan sebaik-baik amalku adalah pada ujung akhirnya dan
sebaik-baik hariku adalah pada saat aku menemui-Mu
(Imam Nawawi


upay at 7:18 AM

+++++

|

Monday, December 06, 2004
bless of the day

Laa ilaa ha illallohul haliimul kariim
Subhananallohi Robbil Arsyil Adziim
Alhamdullilahi Robbil 'aalamiin. As'aluka mu jibati rohmatik wa aza
ima maghfirotik wal qonimata mingkulli birrin wasalamatan mingkuli
istmin la tada'li damban illa gofartahu wala hamman illa farrojtahu
walaa haajatan hiya laka ridhon illa qodhoitaha yaa arhamarroohimiin.

Tiada sesembahan kecuali ia Allah yang Maha Menangguhkan lagi Maha
Mulia. Maha Suci Allah penguasa Arsy yang Agung. Segala puji bagi
Allah pencipta semesta alam. Aku minta pada-Mu terkabulnya Rahmat-Mu
dan ketetapan pengampunan-Mu dan minta keberhasilan pada setiap yang
baik dan minta keselamatan dari setiap dosa tidak bisa meninggalkan
untukku dosa kecuali Engkau mengampuni-Nya dan tidak punya
kesanggupan kecuali Engkau memberi jalan keluarnya. Dan tiada hajat
itu bagi-Mu keridhoan kecuali Engkau yang mengabulkannya . Yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang.


upay at 4:21 AM

+++++

|

Saturday, October 30, 2004
Forgive me Lord

Rabbanaa innanaa aamannaa faghfirlanaa dzunuubanaa waqinaa 'adzaaban naar.
(Ali Imran 3:16)

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka."


upay at 6:36 AM

+++++

|

Tuesday, August 17, 2004
if you lost it..

Bismillahi yaa haadidh dhalaalati wa raddadh dhalaalati urdud 'alayya dhaallatii bi'izzatika wa sulthaanika fainnahaa min 'ataa'ika wa fadhlik

Dengan menyebut nama Allah , wahai dzat yang memberi petunjuk dari kesesatan dan yang mengembalikan sesuatu yang hilang, kembalikanlah kepadaku sesuatu yang hilang dariku dengan keagungan-Mu dan kekuasaan-Mu karena sesungguhnya ia adalah sebagian dari pemberian-Mu dan anugrah dari-Mu (HR Thabrani)
upay at 2:22 AM

+++++

|

Thursday, August 12, 2004
grateful

Rabbi awzi'nii an asykura ni'matakal latii an'amta 'alayya wa 'alaa waalidayya wa an a'mala shaalihan tardhaahu wa adkhilnii birahmatika fii 'ibadikash shaalihiina

Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri ni'mat-Mu yang telah Engkau anugrahkan padaku dan pada ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal shalih yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang
shalih (An Namal ayat 19)upay at 3:37 AM

+++++

|

Wednesday, August 11, 2004
surrender again

Inni tawakkaltu 'alal hayyil ladzii laa yamuutu wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil 'aliyyin 'azhiimi

Sesungguhnya aku berserah diri kepada Yang Maha Hidup Yang takkan pernah mati.Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung


upay at 8:20 AM

+++++

|

wish a blessing..

Allahumma inna nas aluka ridhaaka wa jannata , wa na'uudzu bika min sakhathika wan naari.Allahumma innaka 'afuwwun kariimun tuhibbul afwa fa'fu'annaa wa waalidaynaa wa 'an jamii'il muslimiina wa muslimaati birahmatika ya arhamar rahimiina

Ya Allah kami memohon ke hadirat-Mu untuk mendapatkan karidhoan-Mu dan surga-Mu.Kami berlindung dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka.Ya Allah , sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mulia , Engkau suka mengampuni oleh sebab itu ampunilah kami dan ampunilah ibu bapak kami dan semua muslimin dan muslimat dengan kasih sayang-Mu.Ya Tuhan yang Maha Penyayang


upay at 8:17 AM

+++++

|


Find me here

++ Tracks
The Publisher
The Enterprise
The Distribution
The Learning Services
The Internship Services
The Poet
The Stories
The Storytelling
The Picture

++Subcribe
Enter your email address below to subscribe to
doa of today!


powered by Bloglet
++ Credits
Blogger
Blogskins
Designer

++ Archives
June 2004
July 2004
August 2004
October 2004
December 2004
April 2005
July 2005

online hits.